včetně DPHbez DPH

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) platí pro nákup v internetovém obchoděwww.wizzy.czjehož provozovatelem je Patrik Böhm, IČO 04736249, se sídlem K dálnici 160, Praha – Pitkovice , 104 00 (dále jen „prodávající“).

Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „O nás“.

Tyto podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Tyto podmínky jsou kupujícím poskytovány před uzavřením kupní smlouvy a jako takové mají povahu sdělení prodávajícího před uzavřením smlouvy vůči spotřebiteli.

 • Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem (dále jen “spotřebitel”) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel (dále jen “podnikatel”). Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se dále považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto podmínkách pro podnikatele.

 • Sdělení prodávajícího před uzavřením smlouvy

Podávající sděluje kupujícímu spotřebiteli, že

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího), Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, toto se netýká příp. smluvní přepravy)
 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány nebo objednání speciálního zboží, zboží které není na skladě nebo množství zboží, které není obvyklé. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně;
 • Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná, jakož i údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby;
 • v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
  informace vztahující se k právu spotřebitele odstoupit od smlouvy, včetně lhůt a postupů pro uplatnění tohoto práva jsou uvedeny v čl. V těchto podmínek;
  údaje o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů jsou uvedeny v čl. X.těchto podmínek.
  ceny zboží a služeb jsou uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. V případě zjevné chyby bude kupující bez zbytečného odkladu informován prodávajícím o skutečné ceně zboží, kterou není povinen přijmout. V případě zjevné chyby nevzniká přijetím objednávky kupní smlouva.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena u prodávajícího v elektronickém archivu. Registrovaní kupující mají k uzavřeným smlouvám přístup po přihlášení na svůj účet na internetových stránkách prodávajícího. Neregistrovaným kupujícím poskytne prodávající smlouvu v elektronické podobě na jejich výslovnou žádost.

Daňový doklad, který je zároveň dokladem o uzavření kupní smlouvy, zašle prodávající kupujícímu po zaplacení na emailovou adresu zadanou v objednávce a případně též v tištěné podobě spolu s objednaným zbožím, s čímž kupující odesláním objednávky vyslovuje souhlas.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, není-li s kupujícím dohodnuto jinak.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou uvedeny zde.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí zcela odpovídat skutečné podobě věci.

 • Uzavření kupní smlouvy

Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat zadané vstupní údaje formou shrnutí objednávky a zadaných údajů.V případě, že kupující zjistí chyby vzniklé při zadávání dat, je před podáním závazné objednávky oprávněn veškeré údaje měnit. V případě změny zadaných údajů dojde k novému shrnutí objednávky a zadaných údajů, které je kupující opětovně oprávněn měnit až do podání závazné objednávky.

Kupující odesláním objednávky vyslovuje souhlas s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

Přijetí nabídky kupujícím s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

Podnikatel po doručení objednávky kupujícího na emailovou adresu kupujícího potvrdí přijetí objednávky spolu se zněním těchto obchodních podmínek.

 • Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů od úhrady zboží.

 

Doklady ke zboží, zejména potvrzení a certifikáty a případně též daňový doklad předá prodávající kupujícímu při převzetí zboží, v případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do sedmi dnů od převzetí zboží kupujícím.

 • Cena dopravy a způsob doručení zde.

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 • Odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Spotřebitel není povinen uvádět důvod svého odstoupení od smlouvy. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Kupující podnikatel nemá právo na odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě dle těchto obchodních podmínek.

 • Lhůta k odstoupení od smlouvy spotřebitelem běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
  c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

Spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy využít formulář, není to však jeho povinnost. Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (nikoli na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Spotřebitelje povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal. Prodávající však není povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající (s výjimkou osobního převzetí) nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží, jakož i náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 •  a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;c )o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;h) o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  i) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

Práva z vadného plnění

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Prodávající neposkytuje kupujícímu podnikateli záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí pouze občanským zákoníkem a nepoužije se ustanovení těchto obchodních podmínek o právech z vadného plnění.

Požádá-li o to spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Pokud má převzaté zboží v době, kdy spotřebitel věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vadynebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Prodávající není povinen nároku spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V této lhůtě je spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • a ) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • b) bezplatné odstranění vady opravou;
 • c) přiměřenou slevu z kupní
 • d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se se spotřebitelem písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícího informovat emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy na základě těchto podmínek, a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, adresa, datum narození, telefon a emailové spojení, a to na dobu 10 let od odeslání objednávky. Tyto údaje slouží především pro splnění kupní smlouvy, usnadnění objednávek kupujícího v budoucnu a kontrolu věku zákazníka. Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich správcem a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití.

Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může registrovaný kupující rovněž měnit v nastavení svého účtu.

Po uskutečnění objednávky, může být předán e-mail kupujícího společnosti zabývající se hodnocením spokojenosti zákazníků za účelem vyplnění dotazníků, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž kupující odesláním objednávky výslovně souhlasí. Vyplnění dotazníku není pro kupujícího povinné.

Kupující vstupem na webové stránky www.wizzy.cz souhlasí s ukládáním tzv. cookies a pixelových tagů v jeho počítači.

Prodávající je oprávněn rozesílat reklamu na emailovou adresu kupujícího, kterou prodávající získal v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytnutím služby, pokud prodávající tuto adresu používá k přímé reklamě pro vlastní zboží nebo služby a kupující reklamu nezakázal. Prodávající je povinen kupujícího při získání jeho emailové adresy i při každém jejím použití k reklamě zřetelně upozornil na právo přikázat bez zvláštních nákladů ukončení reklamy.Kupující je rovněž kdykoli oprávněn prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

Splátkový prodej

V případě zájmu spotřebitele je možné uhradit cenu zboží formou splátkového prodeje prostřednictvím uzavření smlouvy o splátkovém prodeji. Konkrétní podmínky uzavření smlouvy o splátkovém prodeji na požádání sdělí prodávající nebo je lze nalézt zde.

Řešení sporů a stížnosti

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší české obecné soudy.

Spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkáchwww.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může kupující uplatnit na emailové adrese: ….Info@wizzy.cz………… Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 7. 2016

Obchodní podmínky jsou ke stažení dostupné zde.